Filterbrunn

Filterbrunn -

På platser där det finns vattenförande gruslager kan en filterbrunn anläggas.